Tilrettelagt opplæring (STO)

Både Læreplanen Generell del og Opplæringslova § 1-3 framhever elevens rett til tilpasset opplæring. Elever som ikke har eller kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet, har rett til spesialundervisning. Jfr. Opplæringslova § 5-1.

 

Skolen har i dag mange elever med ulike og omfattende problemstillinger som trenger tilrettelegging på ulike plan. Mange av disse elevene er søkt inn med fortrinnsrett, og har en sakkyndig vurdering som omhandler den tilretteleggingen de har behov for. Elever som er søkt inn uten fortrinnsrett, men som har sakkyndig vurdering  i forhold til enkelte fag, vil få særskilt tilrettelegging i klassen eller i mindre gruppe.De fleste  elevene har ingen dokumentasjon, og er avhengige av den tilretteleggingen som blir dem tildel innen klasserommet.

 

Alle elever som begynner på et opplæringstilbud ved Hadsel videregående skole og fagskole screenes i matematikk, engelsk og norsk. Ut fra testene og eventuell annen dokumentasjon settes det i gang nødvendige tiltak.

For at de fleste elever skal kunne nå målene i læreplanene, må opplæringen være fleksibel slik at det er mange måter å nå de ulike mål. Fleksibel bruk av lærertimer knyttet til klasse- og gruppestørrelse, metodikk, organisering, tempo, og koblinger mellom teori og praksis er noen av veiene.

Skolen har også tilbud for elever med ulike lærevansker, som får sin opplæring i en egen tverrkompetanseklasse. Skolen har mulighet for å ta inn multifunksjonshemmede elever, hvor tilbudet vil bli gitt på Basen.